Informacja

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje iż do września 2017 r zostały dokonane weryfikacje zapisów LSR i dokumentów powiązanych dotyczące:

  • zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022,
  • zaktualizowanie kryteriów wyboru  – projekty grantowe na przedsięwzięcia:  1.2.1 Inicjatywy na rzecz aktywizacji integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje
  • zaktualizowanie kryteriów wyboru – infrastruktura obszaru LGD na przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD,                                                                                                                                                Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej
  • zaktualizowanie kryteriów wyboru  – projekty grantowe na przedsięwzięcia: 1.1.6 wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa oraz 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.     Dokumenty te dostępne będą wkrótce na naszej stronie wraz z ogłoszeniem o naborze.

Informacja o zmianie rozporządzenia

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje iż w dniu 2 września 2017 r weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Natomiast w dniu 9 września 2017 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

ustawa zmieniajace ustawę o zasadach i ustawę o RLKS

Rozporządzenie

Informacja o wynikach naboru 1/2017

Miło nam poinformować iż Rada Programowa Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu oceniła i wybrała operacje w ramach naboru 1/2017 przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.

Poniżej zamieszczamy informacje o wynikach.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu

lista wniosków spełniająca warunki wsparcia

lista operacji wybranych 1.2017

lista członków Rady bioracych udział w ocenie

rejestr interesów członków Rady

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na festynie rodzinnym

W dniu 19 sierpnia 2017 r  Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uczestniczyło podczas festynu rodzinnego w Lipowym Polu Plebańskim. Stoisko reprezentowali Pani Agnieszka Idzik Napiórkowska – Wiceprezes, Pani Małgorzata Burek oraz Dorota Sykulska. Podczas festynu zostały udzielone informacje na temat działalności stowarzyszenia oraz przyszłych naborów planowanych w Lokalnej Grupie Działania „Razem na Piaskowcu”. Dziękujemy organizatorom: Stowarzyszeniu ” Lipowa Polana” na czele z Panią Prezes Renatą Kępą,  Panu Stanisławowi Niziołek wraz z Radą Sołecką Lipowe Pole Plebańskie za miłą i przyjazną atmosferę.

 

 

 

 

IMG_0958IMG_0973IMG_0986IMG_0988

Uprzejmie informujemy beneficjentów w sprawie naboru 1.1.1

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje beneficjentów w ramach naboru 1/2017 na przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa , rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD  iż trwa weryfikacja wniosków przez Radę Programową Stowarzyszenia. W wkrótce ogłoszenie wyników.

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu przypomina beneficjentom którzy podpisali umowy z Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim na podejmowanie działalności gospodarczej  ( nabór 1/2016 ) oraz rozwój działalności gospodarczej ( nabór 2/2016), iż chcąc dokonać zmiany w tejże umowie, skutkującym podpisaniem aneksu do umowy ( m.in. przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność) muszą zwrócić się do Lokalnej Grupy Działania do której składany był wniosek o zaopiniowanie tej zmiany.

Opinia jest wydawana przez LGD po rozpatrzeniu wniosku przez Radę Programową Stowarzyszenia podczas posiedzenia zwołanego niezwłocznie po wpłynięciu przedmiotowego wniosku wraz z jego opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian.

Stowarzyszenie LGD podczas Święta Żelaza i Stali w Chlewiskach

W dniu 6 sierpnia 2017 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uczestniczyło w Święcie Żelaza i Stali w Chlewiskach. Podczas imprezy można było uzyskać informacje o dofinansowaniach jak również o stowarzyszeniu. Stoisko reprezentowali Pan Jan Gula – Prezes Stowarzyszenia oraz Pani Agnieszka Idzik – Napiórkowska – Dyrektor biura. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

IMG_20170806_150627_resized_20170807_032123166 chlewiska IMG_20170806_172855_resized_20170807_032054943 swietao zelaza i stali