Informacja

Informujemy, że 10 maja 2021 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracownic biura Stowarzyszenia Lgd “Razem na Piaskowcu” w zamian za dzień ustawowo wolny przypadający w sobotę 1 maja 2021 roku.

Informacja o wynikach wyboru projektów grantowych.

Stowarzyszenie LGD ,, Razem na Piaskowcu” uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2021/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonego wyboru w ramach naboru 1/2021/G

 

Lista członków Rady bioracych udział w ocenie wniosków

Lista operacji niewybranych w ramach naboru

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Protokół posiedzenia

Rejestr interesów

Informacja dodatkowa

W związku ze zbliżającym się naborem nr 1/2021 na Podejmowanie działalności gospodarczej zamieszczamy poniżej wzór oświadczenia dla beneficjentów, którzy będą płatnikami podatku VAT oraz dla beneficjentów, którzy nie będą płatnikami podatku VAT:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Zamieszczamy także wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis (należy uzupełnić tylko swoje dane osobowe):

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimiszal-nr-1

 

oraz nr Gminy:

Borkowice – 142301 2

Chlewiska – 143001 2

Jastrząb – 143002 2

Mirów – 143003 2

Orońsko – 143004 2

Szydłowiec (miasto) – 143005 4

Szydłowiec (obszar wiejski) – 143005 5

Mirzec – 261003 2

Skarżysko Kościelne – 261004 2

Informacja

Informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2021 na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,  świadczone jest bezpłatne doradztwo w biurze Stowarzyszenia, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na konsultacje przychodzimy na umówiony dzień i godzinę w maseczce, rękawiczkach ochronnych z własnymi przyborami do pisania oraz z wydrukowanymi dokumentami.

Kontakt z pracownikami biura Stowarzyszenia:

Monika Szcześniak – 502 866 700, 502 866 707

Malwina Słomka – 502 866 701

 

 

Ogłoszenie naboru nr 1/2021

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

 

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

20 kwietnia 2021 roku do 6 maja 2021 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 256 854,09 EURO (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery EURO i dziewięć centów) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 027 416,36 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy).

 

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

 

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiące załączniki do Regulaminu naboru.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 

  • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
  • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta weryfikacji formalnej wniosku PODEJMOWANIE

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020

Kryteria wyboru 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie-o-naborze-1.3.1-Podejmowanie-działalności-gospodarczej

procedura gotowa

Regulamin-Pracy-Rady

 

Formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_P_3z_20190301

Instrukcja wypełnienia Wniosku o przyznanie pomocy: IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

Biznesplan: BP_19_2_P_4z_20201221

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_InformPomocn_20201221

Tabele finansowe z Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_TabFinans_20201221

Instrukcja do wypełnienia Biznesplanu: IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

 

Umowa:

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

 

Formularz Wniosku o płatność:

IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605

WoP_19_2_P_4z_20190530

WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530

 

 

Interaktywne mapy naszych gmin

Przedstawiamy Państwu interaktywne mapy naszych gmin, które powstały w ramach operacji własnej: Aplikacja promująca zasoby LGD.

Na mapach oznaczone zostały nasze szlaki rowerowe oraz Nordic Walking:

Serdecznie witamy na Rowerowych Szlakach Turystycznych, które utworzone zostały staraniem Lokalnych Grup Działania „Razem na Piaskowcu” i “Wspólny Trakt”. Atrakcyjne, czytelnie oznakowane i bezpieczne szlaki, o łącznej długości blisko 500 kilometrów, poprowadzone zostały przez 12 Gmin wchodzących w skład obu Lokalnych Grup Działania: Borkowice, Chlewiska, Iłża, Jastrząb, Kowale, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skaryszew, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Wierzbicę. Spójny projekt tras rowerowych biegnących po asfaltowych drogach, leśnych duktach i gruntowych ścieżkach, pozwala aktywnie wypocząć  na łonie natury, zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionu. Lokalna baza noclegowa i gastronomiczna umożliwia zaplanowanie kilkudniowego pobytu zarówno dla rodzin z dziećmi jak i indywidualnych turystów. Do zobaczenia na szlaku.

Nordic Walking Park „Razem na Piaskowcu” to osiem tras wytyczonych w każdej gminie leżącej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Razem Na Piaskowcu. Zapraszamy na czytelnie oznakowane trasy do uprawiania nordic walkingu. Szlaki poprowadzono chodnikami, lokalnymi drogami o niewielkim natężeniu ruchu, gruntowymi drogami i leśnymi duktami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania, oraz punkty pomiaru tętna pozwalające zmonitorować zakres tętna w jakim pokonujemy trasy. Osiem tras Nordic Walking Park wytyczonych na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Razem Na Piaskowcu znajduje się na terenie gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, oraz Szydłowiec. Łączna długość tras wszystkich parków wynosi 54-kilometrów.

 

 

Przy każdej z tras znajduje się krótki opis i kolka fotografii oraz kod QR dzięki któremu trasę możemy pobrać i otworzyć w telefonie.

Znajdziecie tu także informację jaka to trasa, długość trasy, jej trudność i średni czas jej przejścia lub przejazdu.

 

Liczymy na to, że z czasem aplikacja będzie się rozwijać o nowe treści: zdjęcia i informacje o wydarzeniach z naszego obszaru.

 

https://www.czasnamarsz.pl/pl/organization/lgd-razem-na-piaskowcu

Informacja

Na podstawie par. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. /Dz.U. poz. 1931 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy Biura LGD Razem na Piaskowcu będą wykonywali pracę zdalnie do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Kontakt z pracownikami Biura LGD będzie możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl

W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o ustalenie terminu telefonicznie.

 

Informujemy także, że nabór na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej zaplanowano na termin: 20.04.2021 – 6.05.2021.

Informacja dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych przepisach art. 67b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony stosowny komunikat:

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).
Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

·         pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz

·         przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

1.       przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz

2.       nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Samorząd Województwa zobowiązany będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544

Informacja o wynikach oceny i wyboru projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2021/G na działanie 1.2.5 Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny i wyboru w ramach naboru 2/2021/G.

Lista operacji ocenionych w ramach naboru

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia w ramach naboru

Protokół

Rejestr interesów

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w ramach naboru