Informacja

W trosce o zdrowie Wnioskodawców oraz pracowników Biura Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu” informujemy, iż w związku pandemią nie odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe dotyczące naborów na działania 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”  i 1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych”

Świadczone natomiast będzie doradztwo indywidualne w następujących obostrzeniach sanitarnych tzn.:

  • Wizyta w Biurze LGD tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (502 866 701 lub 502 866 707).
  • Przychodzimy na umówiony dzień i godzinę w maseczce, rękawiczkach ochronnych z własnymi przyborami do pisania oraz z wydrukowanymi dokumentami.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Ogłoszenie naboru 2/2021/G

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 2/2021/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych”

Termin naboru wniosków:
Od dnia 18 stycznia 2021 roku  do dnia  1 lutego 2021 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”  przy ul. Kolejowej 36, 26-500 Szydłowiec  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

Przedsięwzięcie 1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 2/2021/G „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych” wynosi ogółem 40 000,00 EURO (słownie: czterdzieści tysięcy euro) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 160.000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysiące złotych).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierana będzie promocja kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych działających na obszarze LSR.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 27 pkt.

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 17 750 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 50 000 zł

Intensywność pomocy wynosi do 95% kosztów całkowitych

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”: www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

formularz-wniosku-o-grant-Razem_na_Piaskowcu-

formularz-wniosku-o-płatność-Sprawozdanie_z_realizacji_powierzonego_grantu-7

Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI-projekty-grantowe-1.2.5

ogłoszenie o naborze

procedura

Regulamin naboru – przedsięwzięcie 1.2.5

Regulamin-Pracy-Rady umowa-o-powierzenia_grantu

Ogłoszenie naboru 1/2021/G

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2021/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”

Termin naboru wniosków:
Od dnia 18 stycznia 2021 roku  do dnia  1 lutego 2021 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”  przy ul. Kolejowej 36, 26-500 Szydłowiec  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

Przedsięwzięcie 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2021/G „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury” wynosi ogółem 45 000,00 EURO (słownie: czterdzieści pięć tysięcy euro) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury. Realizowane będą szczególnie małe inwestycje dotyczące infrastruktury turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowo- kulturowej (świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe), operacje służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 27 pkt.

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 20 000 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 50 000 zł

Intensywność pomocy wynosi do 95% kosztów całkowitych

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”: www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36,  26-500 Szydłowiec. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

formularz-wniosku-o-grant-Razem_na_Piaskowcu-

formularz-wniosku-o-płatność-Sprawozdanie_z_realizacji_powierzonego_grantu-7

Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI-projekty-grantowe 1.1.8

procedura

Regulamin naboru – przedsięwzięcie 1.1.8

Regulamin Pracy Rady

umowa-o-powierzenia_grantu

ogłoszenie o naborze

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, tworzy Bazę Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich. Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy FAOW na temat obecnej sytuacji, realnych problemów i oczekiwań wiejskich organizacji obywatelskich. FAOW skupi się także na identyfikacji dobrych praktyk, czyli ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez organizacje formalne i nieformalne grupy wiejskie, które z powodzeniem znajdują skuteczne rozwiązania lokalnych problemów. Pierwszym etapem realizacji projektu będzie stworzenie Bazy Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich.  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod tym linkiem www.faow.org.pl/baza

Dzięki Państwa pomocy uda nam się stworzyć ogólnopolską mapę działań organizacji wiejskich, których aktywność i ogromne znaczenie często umyka, pozostaje bez echa, a przecież to właśnie takie inicjatywy kształtują polską rzeczywistość.

Poniżej zamieszczamy pismo Prezesa FAOW Pana Piotra Sadłochy:

20201216_HSB_Pismo_do_LGD_w_sprawie_bazy

Zwycięstwo PW “Kreator Przedsiębiorczości”

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał nagrodę specjalną oraz nagrodę główną w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii na najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej w zakresie rozwoju lokalnego.
Celem Konkursu był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.
Gratulujemy wszystkim Partnerom „Kreatora Przedsiębiorczości”, którzy uczestniczyli w projekcie i przyczynili się do wspólnego sukcesu.
Gratulacje składamy również wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu.

Infrmacja

Na podstawie par. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. /Dz.U. poz. 1931 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy Biura LGD Razem na Piaskowcu będą wykonywali pracę zdalnie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kontakt z pracownikami Biura LGD będzie możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl

W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o ustalenie terminu telefonicznie.

LSR do konsultacji

Poniżej zamieszczamy Lokalną Strategię Rozwoju do konsultacji. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Ewentualne uwagi proszę przesłać na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl do dnia 9 grudnia 2020 roku do godziny 12.00.

 

LSR_euro

 

Informacja

Na podstawie par. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. /Dz.U. poz. 1931 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracownicy Biura LGD Razem na Piaskowcu będą wykonywali pracę zdalnie do dnia 4 grudnia 2020 r.

Kontakt z pracownikami Biura LGD będzie możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701 bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl

W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o ustalenie terminu telefonicznie.