Ciekawa propozycja dla bezrobotnych

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-d373/19

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

 

Oś priorytetowej:  IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania:  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Nazwa Wnioskodawcy: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider)

Partner: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Tytuł Projektu: Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Wartość projektu: 936 280,80 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 749 024,64 PLN

 

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie:

– powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– powiat radomski: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– powiat szydłowiecki: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

 

Cel Projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 80 (48 kobiet, 32 mężczyzn) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, dzięki realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.09.2020-31.08.2021 r.

 

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

 1. a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.
 2. b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne;
 3. c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej
  1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 4. d) zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji w powiatach:

– radomskim: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– przysuskim: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– szydłowieckim: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

 1. e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);
 2. f) osoby niepełnosprawne.

 

 

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

 1. a) osoby z wymienionych gmin defaworyzowanych powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego;
 2. b) kobiety;
 3. c) osoby o niskich kwalifikacjach;
 4. d) osoby bierne zawodowo i bezrobotne;
 5. e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 6. f) osoby niepełnosprawne
 7. g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 8. h) Osoby nie korzystające ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych
  w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

 

Oferowane Wsparcie:

– indywidualne spotkania z psychologiem – 3 godziny (2×1,5 godz.);

– indywidualne spotkania z doradcą – 3 godziny (2×1,5 godz.);

– indywidualne spotkania z coachem – 3 godziny (2x 1,5 godz);

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2x 1,5 godz.);

– grupowe spotkania z doradcą zawodowym – (2×8 godz.);

– kursy/szkolenia zawodowe – dla 64 osób, średnio 100 godz. (moduł I zawodowy podstawowy i moduł
II zawodowy uzupełniający), oraz dla 16 osób średnio 80 godz. (moduł I zawodowy podstawowy);

– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (4×1,5 godz.).

– projekt zakłada wsparcie w postaci stażu dla 16 uczestników – średnio 4 miesiące po 8 godz. dziennie
(7 godz. dla osób z niepełnosprawnością min. umiarkowaną).

 

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Wnioskodawcę na terenie województwa mazowieckiego, m.in.
  z wykorzystaniem lokalnych mediów, organizacji i JST działających na rzecz osób wykluczonych
  i niepełnosprawnych, mediów społecznościowych,
 2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans, w tym płci i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych w ramach projektu form wsparcia.
 3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy oraz wymagane oświadczenia/ zaświadczenia, który każdy uczestnik projektu jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć w czasie określonego naboru. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
 4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz merytorycznym przez wyznaczony personel projektu.
 5. Etap formalno-merytoryczny ma na celu sprawdzenie, czy Kandydat spełnia warunki formalne (kryteria uprawniające do udziału w projekcie) oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria premiujące.
 6. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych

kryteriów premiujących, tj.:

– kobiety +5 pkt.;

– osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie): +4 pkt. (oświadczenie);

– osoby w wieku 50 lat i więcej: +3 pkt

– osoby niepełnosprawne: +2 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności)

– osoby niepracujące powyżej 2 lat: + 2 pkt.

 1. Utworzona zostanie ostateczna lista rankingowa/lista rezerwowa. Niezakwalifikowani zostaną

poinformowani o przyczynach odrzucenia aplikacji. Zakwalifikowani podpiszą deklarację udziału/ stosowne oświadczenia.

 1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb uczestników projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku
  o dofinansowanie.
 2. Informacje o rekrutacji zamieszone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.
 3. Dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu gromadzone są w Biurze projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

 

W razie zainteresowania prosimy o

kontakt mailowy:

dorota.galantowicz@butterflyconsulting.pl  i/lub

agnieszka.pilniak@butterflyconsulting.pl

lub kontakt telefoniczny:

– 790 701 055  lub

– 790 701 058