Nabory wniosków na dużą infrastrukturę

Opublikowano 25.08.2023 r.

Poniżej
zamieszczamy wyniki naboru nr 1/2023.

Załączniki:

Opublikowano 17.07.2023 r.

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

31 lipca 2023 roku do 14 sierpnia 2023 roku

Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD wynosi 23 931,61 EURO (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden EURO sześćdziesiąt jeden centów) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 95 726,44 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści cztery grosze). W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych kwotą zmniejszającą wysokość ww. limitu środków w ramach ogłaszanego naboru jest kwota kosztów pomocy powiększona o niezbędny  wymagany wkład publiczny krajowy.

Beneficjentami pomocy w ramach naboru mogą być gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 63,63 %. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł.

Zakres tematyczny operacji – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej. W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 18

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej
i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiącymi załączniki do Regulaminu naboru.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.1.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Ogłoszenie-o-naborze-1.1.1 Duża infrastruktura

Karta-weryfikacji-formalnej-wniosku

Karta-weryfikacji-zgodności-operacji-z-warunkami-przyznania-pomocy-określonymi-w-PROW-2014-2020

Kryteria wyboru operacji – infrastruktura obszaru LGD

Procedura oceny i wyboru

Regulamin-Pracy-Rady

Formularze:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

Umowa:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Infor. dla następcy prawnego nabywcy 5z (od 27.07.2022)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Umowa o przyznaniu pomocy 9z (od 04.07.2022)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Zał. 1 do umowy – zestawienie rzeczowo-finansowe 9z (od 04.07.2022) PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Zał. 2 do umowy – wykaz działek 9z (od 04.07.2022)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Zał. 3 do umowy – kary administracyjne 9z (od 04.07.2022)

Formularz wniosku o płatność:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z (od 04.07.2022) (3)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o płatność 5z (od 28.11.2022) (4)

 

 

Opublikowano 28.02.2022 r.

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru nr 1/2022:

Opublikowano 31.12.2021 r.

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

17 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku

            Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

            Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” https://razemnapiaskowcu.pl/

            Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

            Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD wynosi 301 500 EURO (trzysta jeden tysięcy pięćset EURO) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi           1 206 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście sześć złotych). W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych kwotą zmniejszającą wysokość ww. limitu środków w ramach ogłaszanego naboru jest kwota kosztów pomocy powiększona o niezbędny  wymagany wkład publiczny krajowy.

            Beneficjentami pomocy w ramach naboru mogą być gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 63,63 %. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł.

Zakres tematyczny operacji – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej. W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 18

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej
i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiącymi załączniki do Regulaminu naboru.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

Formularze:

Umowa:

Formularz wniosku o płatność:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków:

od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przy ul. Kolejowej 36 B 26-500 Szydłowiec pok.nr 5 od poniedziałku do piątku  w godz. 830- 1500

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja

Zakres tematyczny operacji:

  • Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD

Warunki udzielonego wsparcia:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, wdrażanej w ramach poddziałania

„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielonego wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2017 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej

wynosi 1 755 000 zł ( słownie; 1 milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Informacja o miejscu udostepnienia LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Razem na Piaskowcu”: https://razemnapiaskowcu.pl/ oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec pok. Nr 5.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B pok. nr 5.

Integralną część ogłoszenia wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.