Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

 

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

 

1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD


w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków:

od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku

 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przy ul. Kolejowej 36 B 26-500 Szydłowiec pok.nr 5 od poniedziałku do piątku  w godz. 830- 1500

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Forma wsparcia:

Refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

 

  • Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD

 

Warunki udzielonego wsparcia:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, wdrażanej w ramach poddziałania

„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielonego wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2017 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej

wynosi 1 755 000 zł ( słownie; 1 milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Informacja o miejscu udostepnienia LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Razem na Piaskowcu”: www.razemnapiaskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec pok. Nr 5.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B pok. nr 5.

 

Integralną część ogłoszenia wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

 

duza inflastruktura ogłoszenie

procedura wyboru 0- duża inflastruktura 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI – INFLASTRUKTURA OBSZARU LGD 

Regulamin Pracy Rady Programowej

Regulamin naboru wniosków nr 1- duża inflastruktura

WoPP_19_2__I_2z__1_ (3) wniosek o przyznanie pomocy

IW_WoPP_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16- instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

umowa_w4 – umowa o przyznaniu pomocy

załącznik nr 1 do umowy

zalacznik_2 do umowy

zalacznik_3_w4 umowy

zalacznik_3a_w4 (1) do umowy

WoP_19_2_I_W__2z_IW (1) wniosek o płatność

1._IWoP_19_2_I_W_2z instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

 

Opublikowano 16 czerwca 2017 r.