Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 2020/1/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem na Piaskowcu” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19. ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie w ramach operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność: w ramach Przedsięwzięcia: 1.1.7. ” Aplikacja promująca zsoby LGD”, która została wybrana przez Radę uchwałą nr 3/2020 z dnia 22.07.2020 r.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

2. KRYTERIA WYBORU OPERACJI

3. Oświadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa

4. Procedura operacje własne

5. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI WYKONAWCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

6. Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa