Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. Wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, chodniki, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (czyli 63,63 % dofinansowania z EFRROW), a także NGO, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego dla których poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Na nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 1 755 000 zł.

W dniu 3 września 2016 r. zostały opublikowane nowe wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i wzory umów, które będą obowiązywać w ramach naborów na inne projekty i operacje własne:

Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Płatność_19_2_I_W_2z_IW

Instrukcja Wypełnienia_Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_I_W_2z

umowa_IW

Wniosek o Płatność_19_2_I_W__2z_IW exe

Wniosek o Płatność_19_2_I_W__2z_IW pdf

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2__I_2z exe

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2__I_2z pdf

zal_1_IW do umowy

zal_2_IW do umowy

zal_3_IW do umowy

zal_4_IW do umowy

zal_5_a_IW do umowy

zal_5_IW do umowy