Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
  „RAZEM NA PIASKOWCU, 27-220 MIRZEC, MIRZEC STARY 9 z siedzibą w 26-500 SZYDŁOWIEC, UL. KOLEJOWA 36 B POK. 4, NR TEL./Fax (48) 326 20 76, E-MAIL: biuro@razemnapiskowcu.pl;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pani MALWINA SŁOMKA, NR TEL. (48) 326 20 76,
  E-MAIL: biuro@razemnapiskowcu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanym z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” na lata 2016-2022;
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imion, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adresu zamieszkania;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.