Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18 kwietnia 2020 rweszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( Dz. U. z 2020 r. z późn.zm).

W tym samym dniu utraciło moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396) określające sposób wyboru wykonawców jak również kary za naruszenie tych warunków.

Tym samym, od dnia 18 kwietnia 2020 r. koszty kwalifikowalne w ramach PROW 2014-2020, których wartość przekracza równowartość w zł kwotę 30 000 EURO nie muszą być ponoszone w wyniku konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań, na zasadach określonych dotychczas w Rozporządzeniu.

Na mocy zapisów Ustawy (a zatem nie uwzgledniających już konkurencyjnego trybu wykonawców i sankcji za uchybienie warunkom ich wyboru) rozliczane będą również  koszty kwalifikowalne poniesione przed 18 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem że dotyczy to wniosków o płatność których rozpatrywanie nie zostało zakończone do dnia 18 kwietnia 2020 r.

Jak wskazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiana przepisów, w praktyce oznacza że: 

– od dnia 18 kwietnia 2020 r. beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem przed 18 kwietnia 2020 r. i jednocześnie złożyli wniosek o płatność który nie został jeszcze rozpatrzony również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem 18 kwietnia 2020 r. lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem 18 kwietnia 2020 r. lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców ( w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW ) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych , których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.