Gmina Borkowice herb
Gmina Chlewiska herb
Gmina Mirów herb
Gmina Szydłowiec herb
Gmina Orońsko herb
Gmina Jastrząb herb
Gmina mirzec herb
Skarżysko Kościelne herb
Powiat Szydłowiecki herb

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” jest organizacją, która w ramach europejskiego programu LEADER – działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Bodźcem do utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” stały się doświadczenia zdobyte w perspektywie 2007-2013 przez gminy: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz Powiat Szydłowiecki z województwa mazowieckiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Na Piaskowcu”) oraz Mirzec i Skarżysko Kościelne z województwa świętokrzyskiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Razem Na Rzecz Rozwoju”).

Zasięg działania nowej grupy obejmuje obszar rozdzielony administracyjnie, lecz spójny terytorialnie, który połączony jest wspólnymi tradycjami. Połączenie to występuje na płaszczyźnie przyrodniczej, historycznej i kulturowej.

Zgodnie ze statutem siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Do celów pośrednich należą m. in.: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów PROW 2014-2020 dla obszaru gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec oraz Powiatu Szydłowieckiego; aktywizowanie i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR; pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, agroturystyki i krajoznawstwa; wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego; wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży; promowanie bogactw naturalnych regionu; wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania świadomości proekologicznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii; udzielenie wsparcia osobom fizycznym i prawnym z obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

Szczególnie istotnym jest, iż LGD współtworzone było i jest kierowane, przez mieszkańców obszaru LGD „Razem na Piaskowcu”- osoby istotnie zaangażowane w działania związane z poprawą jakości życia lokalnej społeczności. W nowej perspektywie funduszy strukturalnych, a w szczególności: PROW na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2022 LGD „Razem na Piaskowcu” będzie kontynuować politykę prowadzoną w ramach osi Leader w PROW 2007-2013, ukierunkowując się na promowanie aktywności mieszkańców w kształtowaniu rozwoju obszaru objętego LSR z wykorzystaniem jego zasobów (m.in. bogatego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tradycji, a także bazy i oferty czasu wolnego), a także wdrażać nową politykę związaną w ramach RPO na lata 2014-2020.