O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” jest organizacją, która w ramach europejskiego programu LEADER – działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.

Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

 

Bodźcem do utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” stały się doświadczenia zdobyte w perspektywie 2007-2013 przez gminy: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz Powiat Szydłowiecki z województwa mazowieckiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Na Piaskowcu”) oraz Mirzec i Skarżysko Kościelne z województwa świętokrzyskiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Razem Na Rzecz Rozwoju”).

Zasięg działania nowej grupy obejmuje obszar rozdzielony administracyjnie, lecz spójny terytorialnie, który połączony jest wspólnymi tradycjami. Połączenie to występuje na płaszczyźnie przyrodniczej, historycznej i kulturowej.

Zgodnie ze statutem siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Do celów pośrednich należą m. in.: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów PROW 2014-2020 dla obszaru gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec oraz Powiatu Szydłowieckiego; aktywizowanie i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR; pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, agroturystyki i krajoznawstwa; wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego; wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży; promowanie bogactw naturalnych regionu; wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania świadomości proekologicznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii; udzielenie wsparcia osobom fizycznym i prawnym z obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

Szczególnie istotnym jest, iż LGD współtworzone było i jest kierowane, przez mieszkańców obszaru LGD „Razem na Piaskowcu”- osoby istotnie zaangażowane w działania związane z poprawą jakości życia lokalnej społeczności. W nowej perspektywie funduszy strukturalnych, a w szczególności: PROW na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2022 LGD „Razem na Piaskowcu” będzie kontynuować politykę prowadzoną w ramach osi Leader w PROW 2007-2013, ukierunkowując się na promowanie aktywności mieszkańców w kształtowaniu rozwoju obszaru objętego LSR z wykorzystaniem jego zasobów (m.in. bogatego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tradycji, a także bazy i oferty czasu wolnego), a także wdrażać nową politykę związaną w ramach RPO na lata 2014-2020.