Ogłoszenie naboru nr 1/2021

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

 

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

20 kwietnia 2021 roku do 6 maja 2021 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 256 854,09 EURO (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery EURO i dziewięć centów) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 027 416,36 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy).

 

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

 

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiące załączniki do Regulaminu naboru.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 

  • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
  • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta weryfikacji formalnej wniosku PODEJMOWANIE

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020

Kryteria wyboru 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie-o-naborze-1.3.1-Podejmowanie-działalności-gospodarczej

procedura gotowa

Regulamin-Pracy-Rady

 

Formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_P_3z_20190301

Instrukcja wypełnienia Wniosku o przyznanie pomocy: IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

Biznesplan: BP_19_2_P_4z_20201221

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_InformPomocn_20201221

Tabele finansowe z Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_TabFinans_20201221

Instrukcja do wypełnienia Biznesplanu: IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

 

Umowa:

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

 

Formularz Wniosku o płatność:

IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605

WoP_19_2_P_4z_20190530

WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530