Ogłoszenie naboru nr 1/2022

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

17 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku

            Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

            Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

            Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

            Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD wynosi 301 500 EURO (trzysta jeden tysięcy pięćset EURO) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 206 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście sześć złotych). W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych kwotą zmniejszającą wysokość ww. limitu środków w ramach ogłaszanego naboru jest kwota kosztów pomocy powiększona o niezbędny  wymagany wkład publiczny krajowy.

            Beneficjentami pomocy w ramach naboru mogą być gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Formą wsparcia jest refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 63,63 %. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł.

 

Zakres tematyczny operacji – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej. W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 18

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej
i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiącymi załączniki do Regulaminu naboru.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

 

1.1.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta-weryfikacji-formalnej-wniosku

Karta-weryfikacji-zgodności-operacji-z-warunkami-przyznania-pomocy-określonymi-w-PROW-2014-2020

Kryteria wyboru operacji – infrastruktura obszaru LGD Ogłoszenie-o-naborze-1.1.1 Duża infrastruktura

Procedura oceny i wyboru

Regulamin-Pracy-Rady

 Formularze:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 4z (od 15.11.2021)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o przyznanie pomocy 4z (od 31.08.2021)

Umowa:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Umowa o przyznaniu pomocy 8z (od 24.05.2021) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Zał. 3 do umowy – kary administracyjne 8z (od 24.05.2021)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Zał. 3a do umowy – kary administracyjne – ustawa 8z (od 24.05.2021)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Zał. 10 RODO 8z (od 24.05.2021)

Formularz wniosku o płatność:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (od 24.06.2019)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. własne i inne – Wniosek o płatność 4z (od 24.06.2019)