Zamieszczamy listę operacji wybranych po protestach.

Lista operacji wybranych po protestach

 

Zamieszczamy listę operacji zawierającą kwotę pomocy wnioskowanej i przyznanej  operacji znajdujących się poza limitem w związku z wezwaniem Samorządu Województwa do stosownej korekty.

Lista operacji wybranych

 

Ogłoszenie wyników naboru 2/2019 – Rozwój działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia

Lista członków stowarzyszenia biorących udział w ocenie

Rejestr interesów członków Rady

Lista wniosków niespełniających warunków wsparcia

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia

Lista operacji wybranych

 

 

 

Poniżej zamieszczamy regulaminy naboru wniosków dla działania  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej z uzupełnionym planowanym terminem podpisania umowy.

1.3.2.-Regulamin-naboru-wniosków-

Opublikowano 14-08-2019

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

           Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

            Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

            Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Rozwój działalności gospodarczej  wynosi 809 030,00 złotych.

Beneficjentami może być mikro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i spełnia warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 900 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy.

Zakres tematyczny operacji –  w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 40

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

            Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
  • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.2.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta oceny operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Kryteria wyboru rozwój działalności 

Ogłoszenie o naborze wniosków -1.3.2- Rozwój działalności gospodarczej

Procedura wyboru i oceny operacji 18-05-2017

Regulamin_Rady ost 9.02

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznes plan

WoPP_19.2_I_3z

WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn

BP_I_3z

BP_inne_3z

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

IPbiznesplan_3z

IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

umowa_7z

Zalacznik_nr_1

Zalacznik_nr_2

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_3a

Zalacznik_nr_5

Formularz wniosku o płatność

WoP_19_2_IW_4z

WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn

Spr_z_real_BP_inne

Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_

Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_

Informacja_IPRB_IPRO

ISpr_z_real_BP_inne

IWoP_19_2_I_W_4z_20190530

 

 

 

Opublikowano 03-10-2016

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 17 października do 31 października 2016 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 830- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2016 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej  wynosi 945 000,00 złotych.

 

Beneficjentami może być mikro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i spełnia warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)

 

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji w wysokości maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 250 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 280 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR.

 

Zakres tematyczny operacji –  w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 34

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

 

            Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
  • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

 

Ogłoszenie o naborze wniosków -1.3.2- Rozwój działalności gospodarczej

Regulamin naboru wniosków – 1.3.2 – Rozwój działalności gospodarczej

Kryteria oceny operacji – Rozwój działalności gospodarczej

Procedura wyboru operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Regulamin Rady

 

 

W dniu 3 września 2016 r. zostały opublikowane nowe wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i wzory umów, które będą obowiązywać w ramach naborów na rozwijanie działalności gospodarczej:

Biznes Plan_I_2z doc

Biznes Plan_I_2z pdf

informacje pomocnicze do wypełnienia biznes planu

Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Płatność_19_2_I_W_2z_IW

Instrukcja Wypełnienia_Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_I_W_2zOswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa exe Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa pdf

umowa_IW

Wniosek o Płatność_19_2_I_W__2z_IW exe

Wniosek o Płatność_19_2_I_W__2z_IW pdf

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2__I_2z exe

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2__I_2z pdf

zal_1_IW do umowy

zal_2_IW do umowy

zal_3_IW do umowy

zal_4_IW do umowy

zal_5_a_IW do umowy

zal_5_IW do umowy

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa