Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 30.06.2020 r.

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Razem na Piaskowcu”.

Pan Prezes Jan Gula przywitał wszystkich zebranych członków Stowarzyszenia i zaproszonych  gości. Złożył podziękowania za udaną współpracę Zarządowi, Radzie Programowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Pani Dyrektor Monika Szcześniak przedstawiła prezentację podsumowującą rok 2019 i pokazującą plany na 2020 rok.

Przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019  rok oraz udzielone absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Razem na Piaskowcu”.

Ponadto przyjęta została rezygnacja Pana Roberta Fidosa. Na jego miejsce na przedstawiciela Gminy Borkowice został wybrany Pan Sławomir Tamioła

 

IMG_20200630_143936 IMG_20200630_145849 IMG_20200630_145854