Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące grantów 

1. Proszę podać gdzie mają być umieszczone logotypy w projektach grantowych.

Logotypy muszą być umieszczone zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 która jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Rozdział 4 Ogólne zasady stosowania znaków Księgi cytat:

„Znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formy materiału, przedmiotu itp. Rekomendowane jest stosowanie znaku UE i PROW 2014-2020 w pełnym kolorze na białym tle. Wersje monochromatyczne (odcienie szarości) i achromatyczne (np. czarne na białym tle) można stosować w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie pełnego koloru, np. tłoczenie, grawerowanie, druk w jednym kolorze.” (strona 11)

„Wizualizacja na niestandardowych materiałach promocyjnych np. wyroby rękodzieła ludowego i/lub produkty inspirowane polskim folklorem: Do oznakowania takich materiałów należy stosować zasady przyjęte dla oznakowywania materiałów promocyjnych, tzn. znak Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Znaki i napisy muszą być czytelne i dobrze widoczne. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formy materiału, przedmiotu. Dopuszczalne jest oznakowanie w formie np. wszywki (np. apaszki, koszulki itp.) lub naklejki, pod warunkiem spełnienia ww. wymagań.

W przypadku realizacji operacji miękkich, tzw. nieinwestycyjnych, obejmujących działania typu: warsztat, szkolenie, konferencja, impreza o charakterze plenerowym, itp., wizualizacje zapewnia się poprzez zamieszczenie w czasie trwania przedsięwzięcia np. banneru, roll-up’u lub innej formy prezentacji informacji o wsparciu finansowym działania ze środków UE. Jednocześnie odpowiednia wizualizacja znajduje się na: materiałach i dokumentach przeznaczonych dla uczestników spotkań/ szkoleń, np.: zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, programy szkoleń/warsztatów, listy obecności, itp. „ (strona 12)

Uprzejmie informujemy, iż w poniższym linku zawarte są pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.  

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Nadmieniam, że DDD ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

Proszę o podanie definicji produktu lokalnego

PRODUKT LOKALNY w rozumieniu definicji O. Gałek z 2002 r. -produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych, to zarówno produkt spożywczy, jak i rękodzieło oraz usługi oparte o lokalne dziedzictwo (warsztaty rękodzielnicze, kulturalne, przewodnicy itp.). Definicja ta jest na tyle ogólna, że mieszczą się w niej zarówno produkty tradycyjne, regionalne, z oznaczeniami geograficznymi oraz ekologiczne.

Proszę o wyjaśnienie zagadnień związanych z rozwiązaniami proekologicznymi, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 premiowane będą również działania wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu,

– w projektach infrastrukturalnych oraz związanych z działalnością gospodarczą za takie uznaje się te, w budżetach których przewidziano środki na zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych i proklimatycznych przyczyniających się do obniżenia emisji, oszczędzania energii czy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

–  w przypadku operacji „miękkich” (granty) za sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu uznaje się te, które przyczynią się do podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie działań sprzyjających zachowaniu środowiska naturalnego (działania edukacyjne).

Co to jest innowacja

Definicja Innowacji

Innowacja- wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych (dotyczy przedsięwzięć na rozwój działalności oraz na premie – tworzenie działalności).

Opis innowacyjności  wpisany do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podejście innowacyjne w ramach realizowanych przedsięwzięć będzie miało wielowymiarowy charakter. Innowacyjność będzie polegała na poszukiwanie nowych pomysłów rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich. Jest to proces polegający na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe cele oraz ich praktyczne zastosowanie. Zatem innowacyjność w odniesieniu do operacji przewidzianych w LSR oznacza: 1) dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości: wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu, metody marketingowej, modelu organizacyjnego. Udowodnienie innowacyjności leży po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z jego oświadczenia i opisu). 2) dla operacji z zakresu inwestycji: niestandardowe lub pro-ekologiczne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne lub/i partycypacyjne wykorzystanie powstałej infrastruktury (współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu). Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu projektu inwestycji; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności; 3) dla projektów grantowych: niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych itp.), a zwłaszcza pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym lub/i nowatorskie podejście w projekcie do wsparcia grup dewaforyzowanych. Dla operacji z zakresu aktywizacji społecznej, projektów aktywności lokalnej: innowacyjność dotyczyć będzie m.in. zastosowania nowych metod współpracy z różnymi grupami społecznymi, na dotarciu do obecnie zamkniętych, nie zainteresowanych współpracą grup społecznych tj. osób pozostających bez pracy, kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych. Innowacja będzie dotyczyła zarówno tematyki jak i techniki przeprowadzania szkoleń i warsztatów – dotychczas nie stosowanych w danej gminie/ powiecie. Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności. 4) dla operacji własnych: dla operacji własnej dotyczącej aplikacji promującej zasoby LGD innowacyjność ma wynikać ze sposoby przygotowania i działania aplikacji; dla operacji własnej dotyczącej promocji działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi innowacyjna ma być promocja tychże produktów. Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu projektu; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności.

Oceny spełniania/niespełniania kryterium innowacyjności dokonywać będzie Rada na podstawie złożonego wniosku – przedstawionej argumentacji, wiedzy własnej, znajomości obszaru oraz innych skutecznych metod.

Jakie działalność nie może być objęta wsparciem

Pomoc na operację w zakresie określonym nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1)  działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)  górnictwo i wydobywanie;

3)  działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)  przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)  wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)  produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)  produkcja metali;

9)  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)  transport lotniczy i kolejowy;

11)  gospodarka magazynowa.

Proszę o wyjaśnienie zasad tworzenia miejsc pracy

Wymóg utworzenia miejsca pracy, zostanie spełniony jeżeli operacja zakłada:

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Jak wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24-09-2015 z późniejszymi zmianami,  pracodawca może zatrudniać pracowników na umowę o pracę, w różnych wymiarach etatów. Ważnym jest żeby ogólna liczba zatrudnionych, dawała średniorocznie jeden, pełny etat.

Co wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych

Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24-09-2015

  1. Pomoc na operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1)  ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2)  zakupu robót budowlanych lub usług,

3)  zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4)  najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5)  zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6)  zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7)  zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8)  wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,

9)  podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

  1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
  2. Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
  3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
  4. W przypadku projektu grantowego do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie granty.