Opublikowano: 11.01.2023

Wyniki oceny Rady Programowej po rozpatrzonych protestach

Zamieszczamy listę operacji wybranych w ramach rozpatrzonych protestów oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia z dnia 10.01.2023 r.

Lista operacj wybranych po protestach

Protokół z posiedzenia Rady 10.01.2023 r.

Opublikowano 19.12.2022

Wyniki naboru nr 2/2022

Lista członków Rady biorących udział w ocenie

Lista wniosków niespełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2022

Lista wniosków wybranych

Protokół

Opublikowano: 10.10.2022 r.

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcie:

 

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

24 października 2022 roku do 7 listopada 2022 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 listopada 2022 r. o godzinie 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 270 831,03 EURO (dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden euro i trzy centy) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 083 324,12 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i dwanaście groszy).

 

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

 

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 28

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiące załączniki do Regulaminu naboru.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta oceny operacji podejmowanie

Karta weryfikacji formalnej wniosku PODEJMOWANIE

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020

Kryteria-wyboru-podejmowanie

Ogłoszenie-o-naborze-1.3.1-Podejmowanie-działalności-gospodarczej

procedura gotowa

Regulamin-Pracy-Rady

Formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o przyznanie pomocy – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

Wniosek o przyznanie pomocy – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

Instrukcja do wniosku – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022) (1)

Biznesplan:

Instrukcja do Biznesplanu – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 5z (od 27.07.2022) (1)

Tabele finansowe – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Tabele finansowe 5z (od 27.07.2022) (1)

Biznesplan – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 5z (od 27.07.2022) (1)

Umowa o przyznaniu pomocy:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Umowa o przyznaniu pomocy 6z (od 04.07.2022) (2)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 1 do umowy – Biznesplan 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Tabele do Biznesplanu 4z (od 01.07.2021) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Informacja pomocnicza do Biznesplanu 4z (od 01.07.2021) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 do umowy – wykaz działek 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 3 do umowy – IMBP IPRO 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 4 do umowy – Ośw, o wyrażeniu zgody 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 5 do umowy – Ośw. małżonka 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 6 do umowy – RODO 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Aneks COVID (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Aneks Wydłużenie (1)

Wniosek o płatność:
PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 5z (od 04.07.2022)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje typu premie – Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu 5z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 – wykaz faktur 5z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Inst. wyp. wniosku o płatność 5z (od 04 07 2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 5z (od 04.07.2022) (1)

Dodatkowe:

Formularz-informacji-de-minimis

Opublikowano: 20.07.2021

Wyniki oceny Rady Programowej po rozpatrzonych protestach

Zamieszczamy listę operacji wybranych w ramach rozpatrzonych protestów oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia z dnia 15.07.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z 15.07.2021 r.

Lista operacji wybranych po protestach

Opublikowano: 28.06.2021

Ogłoszenie wyników naboru nr 1/2021:

Lista członków Rady Stowarzyszenia 10.06.2021 r.

Lista członków Rady Stowarzyszenia 22.06.2021 r.

Rejestr interesów członków Rady 10.06.2021 r.

Rejestr interesów członków Rady 22.06.2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Opublikowano: 06.04.2021

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

20 kwietnia 2021 roku do 6 maja 2021 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 256 854,09 EURO (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery EURO i dziewięć centów) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 027 416,36 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy).

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiące załączniki do Regulaminu naboru.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta weryfikacji formalnej wniosku PODEJMOWANIE

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020

Kryteria wyboru 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie-o-naborze-1.3.1-Podejmowanie-działalności-gospodarczej

procedura gotowa

Regulamin-Pracy-Rady

Formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19_2_P_3z_20190301

Instrukcja wypełnienia Wniosku o przyznanie pomocy: IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

Biznesplan: BP_19_2_P_4z_20201221

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_InformPomocn_20201221

Tabele finansowe z Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_TabFinans_20201221

Instrukcja do wypełnienia Biznesplanu: IW_WoPP_19_2_P_3z_20171201

 

Umowa:

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

Formularz Wniosku o płatność:

IP_WoP_19_2_I_P_SRBP_20190605

WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605

WoP_19_2_P_4z_20190530

WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530

 

 

 

 

Zamieszczamy listę operacji wybranych w ramach rozpatrzonych protestów.

Lista operacji wybranych po protestach

 

Zamieszczamy listę operacji zawierającą poprawną kolejność wniosków znajdujących się poza limitem operacji w związku z wezwaniem Samorządu Województwa do stosownej korekty.

Lista operacji wybranych

Ogłoszenie wyników naboru 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady Programowj Stowarzyszenia

Lista członków Rady Stowarzyszenia 18.10.2019

Lista członków Rady Stowarzyszenia 23.10.2019

Rejestr interesów członków Rady 18.10.2019

Rejestr interesów członków Rady 23.10.2019

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia

Lista operacji wybranych

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy regulaminy naboru wniosków dla działania 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  z uzupełnionym planowanym terminem podpisania umowy.

1.3.1.-Regulamin-naboru-wniosków-

 

opublikowano 14-08-2019

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

            Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 września 2019 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

            Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

            Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500

            Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 1 470 000,00 złotych.

            Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

            Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

            Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 27

            Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

 Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1. Regulamin naboru wniosków

Karta oceny operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Kryteria wyboru podejmowanie z poprawkami

Procedura wyboru i oceny operacji 18-05-2017

Ogłoszenie o naborze -1.3.1- Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin_Rady 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

WoPP_19.2_P_3z

IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

BP_P_3z

IPbiznesplan_3z

Formularz umowy o przyznaniu umowy

umowa_4z

Formularz wniosku o płatność

WoP_19_2_P_4z_20190530

Spr_z__real_BP

Zalacznik_2_WF_20190530

Informacja_IPRB_IPRO.06.06.2018

Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_

ISpr_z_real_BP_P

 

 

 

Opublikowano 03-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 17 października do 31 października 2016 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 830- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2016 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 630 000,00 złotych.

 

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

 

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

 

Ogłoszenie o naborze -1.3.1- Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wnisoków – 1.3.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Procedura wyboru operacji

Regulamin Rady

 

 

W dniu 3 września 2016 r. zostały opublikowane nowe wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i wzory umów, które będą obowiązywać w ramach naborów na podejmowanie działalności gospodarczej:

Biznes Plan_P_2z doc

Biznes Plan_P_2z pdf

informacje pomocnicze do wypełnienia biznes planu

Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Płatność_19_2_P_2z_P

Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_P_2_z_P

umowa_P

Wniosek o Płatność_19_2_P_2z_P exe

Wniosek o Płatność_19_2_P_2z_P pdf

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_2z_P exe

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_2z_P pdf

zal_2_Pdo umowy

Zalacznik_nr_2_wykaz_faktur_lub_dokumentow_P