opublikowano 14-08-2019

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

            Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 września 2019 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

            Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

            Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500

            Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 1 470 000,00 złotych.

            Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

            Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

            Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 27

            Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

 Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
  • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1. Regulamin naboru wniosków

Karta oceny operacji

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Kryteria wyboru podejmowanie z poprawkami

Procedura wyboru operacji

Ogłoszenie o naborze -1.3.1- Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin_Rady 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

WoPP_19.2_P_3z

IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

BP_P_3z

IPbiznesplan_3z

Formularz umowy o przyznaniu umowy

umowa_4z

Formularz wniosku o płatność

WoP_19_2_P_4z_20190530

Spr_z__real_BP

Zalacznik_2_WF_20190530

Informacja_IPRB_IPRO.06.06.2018

Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_

ISpr_z_real_BP_P

 

 

 

Opublikowano 03-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

 

 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 17 października do 31 października 2016 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 830- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2016 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500.

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 630 000,00 złotych.

 

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

 

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

 

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 

  • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
  • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
  2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

 

Ogłoszenie o naborze -1.3.1- Podejmowanie działalności gospodarczej

Regulamin naboru wnisoków – 1.3.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Karta weryfikacji formalnej wniosku

Procedura wyboru operacji

Regulamin Rady

 

 

W dniu 3 września 2016 r. zostały opublikowane nowe wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i wzory umów, które będą obowiązywać w ramach naborów na podejmowanie działalności gospodarczej:

Biznes Plan_P_2z doc

Biznes Plan_P_2z pdf

informacje pomocnicze do wypełnienia biznes planu

Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Płatność_19_2_P_2z_P

Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_P_2_z_P

umowa_P

Wniosek o Płatność_19_2_P_2z_P exe

Wniosek o Płatność_19_2_P_2z_P pdf

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_2z_P exe

Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_P_2z_P pdf

zal_2_Pdo umowy

Zalacznik_nr_2_wykaz_faktur_lub_dokumentow_P