Podejmowanie działalności gospodarczej

Opublikowano: 11.01.2023

Wyniki oceny Rady Programowej po rozpatrzonych protestach

Zamieszczamy listę operacji wybranych w ramach rozpatrzonych protestów oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia z dnia 10.01.2023 r.

Lista operacj wybranych po protestach

Protokół z posiedzenia Rady 10.01.2023 r.

Opublikowano: 19.12.2022

Wyniki naboru nr 2/2022

Lista członków Rady biorących udział w ocenie

Lista wniosków niespełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 2022

Lista wniosków wybranych

Protokół

Opublikowano: 10.10.2022

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcie:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

24 października 2022 roku do 7 listopada 2022 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 listopada 2022 r. o godzinie 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.razemnapiaskowcu.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 270 831,03 EURO (dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden euro i trzy centy) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 083 324,12 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i dwanaście groszy).

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 28

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiące załączniki do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

1.3.1.-Regulamin-naboru-wniosków

Karta oceny operacji podejmowanie

Karta weryfikacji formalnej wniosku PODEJMOWANIE

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020

Kryteria-wyboru-podejmowanie

Ogłoszenie-o-naborze-1.3.1-Podejmowanie-działalności-gospodarczej

procedura gotowa

Regulamin-Pracy-Rady

Formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o przyznanie pomocy – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

Wniosek o przyznanie pomocy – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)

Instrukcja do wniosku – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022) (1)

Biznesplan:

Instrukcja do Biznesplanu – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 5z (od 27.07.2022) (1)

Tabele finansowe – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Tabele finansowe 5z (od 27.07.2022) (1)

Biznesplan – PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Biznesplan 5z (od 27.07.2022) (1)

Umowa o przyznaniu pomocy:

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Umowa o przyznaniu pomocy 6z (od 04.07.2022) (2)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 1 do umowy – Biznesplan 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Tabele do Biznesplanu 4z (od 01.07.2021) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Informacja pomocnicza do Biznesplanu 4z (od 01.07.2021) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 do umowy – wykaz działek 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 3 do umowy – IMBP IPRO 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 4 do umowy – Ośw, o wyrażeniu zgody 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 5 do umowy – Ośw. małżonka 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 6 do umowy – RODO 6z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Aneks COVID (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Aneks Wydłużenie (1)

Wniosek o płatność:
PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 5z (od 04.07.2022)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje typu premie – Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu 5z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Zał. 2 – wykaz faktur 5z (od 04.07.2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Inst. wyp. wniosku o płatność 5z (od 04 07 2022) (1)

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 5z (od 04.07.2022) (1)

Dodatkowe:

Formularz-informacji-de-minimis

Opublikowano: 20.07.2021

Wyniki oceny Rady Programowej po rozpatrzonych protestach

Zamieszczamy listę operacji wybranych w ramach rozpatrzonych protestów oraz protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia z dnia 15.07.2021 r.

Opublikowano: 28.06.2021

Ogłoszenie wyników naboru nr 1/2021:

Opublikowano: 06.04.2021

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

20 kwietnia 2021 roku do 6 maja 2021 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” https://razemnapiaskowcu.pl/ 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 256 854,09 EURO (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery EURO i dziewięć centów) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 027 416,36 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych i trzydzieści sześć groszy).

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku oraz Kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW, stanowiące załączniki do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

Formularze:

Umowa:

Zamieszczamy listę operacji wybranych w ramach rozpatrzonych protestów.

Zamieszczamy listę operacji zawierającą poprawną kolejność wniosków znajdujących się poza limitem operacji w związku z wezwaniem Samorządu Województwa do stosownej korekty.

Ogłoszenie wyników naboru 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Poniżej zamieszczamy regulaminy naboru wniosków dla działania 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  z uzupełnionym planowanym terminem podpisania umowy.

Opublikowano: 14-08-2019

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

            Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 900- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 września 2019 r. do godziny 15.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

            Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.piaskowiec.zamowstrone.cloud

            Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500

            Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 1 470 000,00 złotych.

            Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

            Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

            Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 27

            Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

Formularz umowy o przyznaniu umowy

Formularz wniosku o płatność

Opublikowano 03-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec 

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 17 października do 31 października 2016 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, od poniedziałku do piątku  w godz. 830- 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2016 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” www.piaskowiec.zamowstrone.cloud

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” – ul. Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500.

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  wynosi 630 000,00 złotych.

Beneficjentami operacji w ramach ww. przedsięwzięcia są osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Formą wsparcia jest premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach, 80 i 20 %.

Zakres tematyczny operacji – w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

            Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów – 25

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacja przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej: osoby bezrobotne (zaświadczenie o statusie bezrobotnego z urzędu pracy), osoby bez doświadczenia zawodowego (oświadczenie wnioskodawcy)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji
 • dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do wyżej wymienionej weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru operacji
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin naboru

W dniu 3 września 2016 r. zostały opublikowane nowe wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność i wzory umów, które będą obowiązywać w ramach naborów na podejmowanie działalności gospodarczej: