Informacja

Informujemy Państwa, iż w związku z rezygnacją  z funkcji Dyrektora Pani Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej Zarząd w dniu 28 maja 2020 roku powołał z dniem 1 czerwca 2020 roku na stanowisko Dyrektora Biura Panią Monikę Szcześniak.

Pani Agnieszce dziękujemy za wieloletnią twórczą pracę w Biurze Stowarzyszenia i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i społecznym.

Kolejny bonus dla LGD “Razem na Piaskowcu”

Dzięki prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz skutecznemu wydatkowaniu środków Lokalnej Grupie Działania “Razem na Piaskowcu” został przyznany kolejny bonus.  Środki w wysokości 690 000 zł zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości (350 000 zł) oraz na realizację projektów grantowych (340 000 zł).

O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18 kwietnia 2020 rweszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( Dz. U. z 2020 r. z późn.zm).

W tym samym dniu utraciło moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396) określające sposób wyboru wykonawców jak również kary za naruszenie tych warunków.

Tym samym, od dnia 18 kwietnia 2020 r. koszty kwalifikowalne w ramach PROW 2014-2020, których wartość przekracza równowartość w zł kwotę 30 000 EURO nie muszą być ponoszone w wyniku konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań, na zasadach określonych dotychczas w Rozporządzeniu.

Na mocy zapisów Ustawy (a zatem nie uwzgledniających już konkurencyjnego trybu wykonawców i sankcji za uchybienie warunkom ich wyboru) rozliczane będą również  koszty kwalifikowalne poniesione przed 18 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem że dotyczy to wniosków o płatność których rozpatrywanie nie zostało zakończone do dnia 18 kwietnia 2020 r.

Jak wskazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmiana przepisów, w praktyce oznacza że: 

– od dnia 18 kwietnia 2020 r. beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem przed 18 kwietnia 2020 r. i jednocześnie złożyli wniosek o płatność który nie został jeszcze rozpatrzony również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem 18 kwietnia 2020 r. lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem 18 kwietnia 2020 r. lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców ( w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW ) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych , których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

Informacja

W związku z ogłoszonymi przez premiera RP w dniu 24.03.2020 r. dodatkowymi restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa w Polsce w porozumieniu z Zarządem LGD Prezes podjął decyzję o przedłużeniu pracy Biura LGD w trybie zdalnym do dnia 11 kwietnia 2020 r.

 

Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

 

Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!

Operatorzy programu „Mazowsze Lokalnie” zapraszają mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrodotacje. Dofinansowanie od 1500 do 5000 zł może uzyskać ponad 80 projektów. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2020 r.

Z jednej strony zimowy spływ kajakowy. Krople wody zamarzające na wiośle, cisza, szron naszarych brzegach. Z drugiej strony ogień, strumienie iskier, rumiane twarze i cuda powstające  z ognia. Co łączy, te tak różne żywioły? Odpowiedz na to pytanie może być tylko jedna. Oba wydarzenia nie odbyły by się, gdyby nie mikrodotacja „Mazowsze Lokalnie”. W tym roku rozpoczyna się już 7 edycja konkursu dedykowanego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z województwa mazowieckiego. Pula środków na mikrodotacje w 2020 r. wynosi 366.54zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące w okresie od 1 maja do 30 października.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

– Zależy nam, aby projekty były realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, samorządów i instytucji życia publicznego – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My  – Mamy nadzieję, że współpraca różnych środowisk zaowocuje trwałymi więziami, które będą sprawnie i efektywnie działały po zakończeniu dofinansowanych przez nas projektów. Ważne jest dla nas także, aby udział mieszkańców angażujących się w sprawy publiczne oraz kapitał społeczny, a więc głównie zaufanie międzyludzkie, wzrastały.

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

  1. Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów. Środki przeznaczone na tę ścieżkę to ponad 000 zł.
  2. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup urządzeń biurowych, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Środki przeznaczone na tę ścieżkę to ponad 000 zł.
  3. Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse mają projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami.  Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania. Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane.  Środki przeznaczone na tę ścieżkę to ponad 000 zł.

Jak ubiegać się o mikrodotację?

Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Do wypełnienia jest krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników.

25% środków operatorzy chcą przekazać na dofinansowanie działań realizowanych na terenie blisko 100 gmin w województwie mazowieckim, w których do tej pory nie było realizowanych projektów z programu Mazowsze Lokalnie.

– Mieszkańcy terenów z obszaru tzw. „białych plam” często nie składali wniosków w żadnych programach czy konkursach. Nie mają doświadczenia w ubieganiu się o dotacje – mówi Katarzyna Sekutowicz ze stowarzyszenia BORIS. – Nie chcemy, aby brak umiejętności przygotowywania wniosku o dotację był to dla nich  przeszkodą w korzystaniu z środków programu Mazowsze Lokalnie. Celem programu jest właśnie dotarcie do takich grup. Większym problem, niż brak umiejętności,  jest brak wiary w to, że w naszej wsi może się coś udać, że możemy wspólnie z sąsiadami coś zrobić razem. Dlatego staramy się dotrzeć do tych ludzi osobiście. Wspierać i  pomagać.

Listę gmin, do tej pory nie objętych wsparciem, można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.

Wnioski w konkursie można składać do 30 marca 2020 roku do godz. 12:00.

W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach, obecnie głównie internetowych tzw. webinariach.

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 725 022 233

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

Ewa Owczarek

725 022 233

ML_PLAKAT_FIO_Marszalek

Ważna informacja!

Szanowni Państwo,
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, kierowani troską o zdrowie pracowników i Beneficjentów, informujemy, że od 17 do 25 marca 2020 r. włącznie, Biuro Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu”  będzie pracowało w trybie zdalnym.
Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu”

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.


Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 11 lutego (wtorek) o godz. 13.00 

w Zajeździe Świerczek, Świerczek 35, 26-500 Szydłowiec.
Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 7.02.2020 r.

na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl

lub telefonicznie 502 866 707 lub 502 866 701