Informacja

Szanowni Państwo informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  “Razem na Piaskowcu”  będzie nadal pracowało  w trybie zdalnym od  26.10.2020 r. do 06.11.2020 r.

 

Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Informacja

W związku z utrzymaniem tzw. strefy czerwonej w powiecie szydłowieckim, informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” będzie pracowało  w trybie zdalnym od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

 

Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Informacja

W związku z wprowadzeniem tzw. strefy czerwonej w Powiecie Szydłowieckim, informujemy, że  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” będzie pracowało  w trybie zdalnym od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

 

Kontakt z pracownikami Biura LGD jest możliwy pod numerami: 502 866 707 lub 502 866 701
bądź pod adresem e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl 
W przypadku konieczności bezpośredniej wizyty w Biurze LGD prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

 

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.

Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00.  W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet.

Lista numerów, z których będą dzwonić rachmistrzowie spisowi, będzie dostępna na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie też można zweryfikować dzwoniącego przez infolinię.

Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.

Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym.

Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

 

telefon od rachmistrza

Informacja

Szanowni Państwo przypominamy, że wizyty i ewentualne konsultacje w Biurze Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu” są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Tel:

Monika Szcześniak – 502 866 707

Malwina Słomka – 502 866 701

Ciekawa propozycja dla bezrobotnych

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-d373/19

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

 

Oś priorytetowej:  IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania:  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Nazwa Wnioskodawcy: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider)

Partner: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Tytuł Projektu: Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Wartość projektu: 936 280,80 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 749 024,64 PLN

 

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie:

– powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– powiat radomski: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– powiat szydłowiecki: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

 

Cel Projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 80 (48 kobiet, 32 mężczyzn) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, dzięki realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.09.2020-31.08.2021 r.

 

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

 1. a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.
 2. b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne;
 3. c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej
  1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 4. d) zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji w powiatach:

– radomskim: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– przysuskim: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– szydłowieckim: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

 1. e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);
 2. f) osoby niepełnosprawne.

 

 

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

 1. a) osoby z wymienionych gmin defaworyzowanych powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego;
 2. b) kobiety;
 3. c) osoby o niskich kwalifikacjach;
 4. d) osoby bierne zawodowo i bezrobotne;
 5. e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 6. f) osoby niepełnosprawne
 7. g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 8. h) Osoby nie korzystające ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych
  w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

 

Oferowane Wsparcie:

– indywidualne spotkania z psychologiem – 3 godziny (2×1,5 godz.);

– indywidualne spotkania z doradcą – 3 godziny (2×1,5 godz.);

– indywidualne spotkania z coachem – 3 godziny (2x 1,5 godz);

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2x 1,5 godz.);

– grupowe spotkania z doradcą zawodowym – (2×8 godz.);

– kursy/szkolenia zawodowe – dla 64 osób, średnio 100 godz. (moduł I zawodowy podstawowy i moduł
II zawodowy uzupełniający), oraz dla 16 osób średnio 80 godz. (moduł I zawodowy podstawowy);

– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (4×1,5 godz.).

– projekt zakłada wsparcie w postaci stażu dla 16 uczestników – średnio 4 miesiące po 8 godz. dziennie
(7 godz. dla osób z niepełnosprawnością min. umiarkowaną).

 

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Wnioskodawcę na terenie województwa mazowieckiego, m.in.
  z wykorzystaniem lokalnych mediów, organizacji i JST działających na rzecz osób wykluczonych
  i niepełnosprawnych, mediów społecznościowych,
 2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans, w tym płci i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych w ramach projektu form wsparcia.
 3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy oraz wymagane oświadczenia/ zaświadczenia, który każdy uczestnik projektu jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć w czasie określonego naboru. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
 4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz merytorycznym przez wyznaczony personel projektu.
 5. Etap formalno-merytoryczny ma na celu sprawdzenie, czy Kandydat spełnia warunki formalne (kryteria uprawniające do udziału w projekcie) oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria premiujące.
 6. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych

kryteriów premiujących, tj.:

– kobiety +5 pkt.;

– osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie): +4 pkt. (oświadczenie);

– osoby w wieku 50 lat i więcej: +3 pkt

– osoby niepełnosprawne: +2 pkt (orzeczenie o niepełnosprawności)

– osoby niepracujące powyżej 2 lat: + 2 pkt.

 1. Utworzona zostanie ostateczna lista rankingowa/lista rezerwowa. Niezakwalifikowani zostaną

poinformowani o przyczynach odrzucenia aplikacji. Zakwalifikowani podpiszą deklarację udziału/ stosowne oświadczenia.

 1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb uczestników projektu po uzyskaniu zgody IP na podstawie zmienionego wniosku
  o dofinansowanie.
 2. Informacje o rekrutacji zamieszone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.
 3. Dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu gromadzone są w Biurze projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

 

W razie zainteresowania prosimy o

kontakt mailowy:

dorota.galantowicz@butterflyconsulting.pl  i/lub

agnieszka.pilniak@butterflyconsulting.pl

lub kontakt telefoniczny:

– 790 701 055  lub

– 790 701 058

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/263-dni-otwarte-funduszy-europejskich-25-27-wrzesnia-2020-r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wydarzenie będzie odbywać się wyłącznie online. Zachęcamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach dla beneficjentów „Pokaż swój Projekt” oraz „Bliżej niż myślisz”. W obu przypadkach zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu promującego projekt (dla beneficjentów) lub pokazującego zmiany, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki funduszom europejskim (dla ogółu społeczeństwa). Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Filmy należy samodzielnie zgłaszać do organizatora, którym jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, za pośrednictwem strony www.dniotwarte.eu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami i formularzami, jakie trzeba wypełnić zgłaszając swój udział. Do pobrania są również banery promocyjne do wykorzystania w działaniach promocyjnych.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Stępień telefon 41 330 10 77, e-mail: malgorzata.stepien@sbrr.pl

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Razem na Piaskowcu’’ w dniu 14.08.2020r. (piątek) będzie nieczynne, w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 15.08.2020 zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy.