Warsztat refleksyjny

W środę 31 stycznia 2024 r. odbył się warsztat refleksyjny, który poprowadziła Dyrektor Biura Monika Szcześniak. Zgodnie z wytyczną Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Uczestnicy warsztatu refleksyjnego stwierdzili, że realizacja finansowa i rzeczowa LRS na lata 2016-2023 przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą. W wyniku dyskusji stwierdzono również, że jakość składanych wniosków w dużej mierze wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjenta. Zdaniem uczestników warsztatu projekty wybierane i uznane za zgodne z LSR odpowiadają na potrzeby społeczności obszaru działania Stowarzyszenia.