slider001
slider002
slider003
slider004
slider005
slider006
slider007
slider008
slider009
slider010
slider011
slider012

loga

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.
Przejdź do zakładki kontakt.

Konkursy zaplanowane na drugą połowę 2016 r.

W kwietniu Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 8 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 6,3 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

                W związku z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza projektami dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą, zamieszczamy poniżej opis konkursów, które Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” planuje przeprowadzić jeszcze w 2016 r. (z zastrzeżeniem, że terminy konkursów mogą ulec zmianie).

   I.       Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 70 tysięcy złotych (będzie to premia wypłacana w dwóch transzach 70% i 30%). Zakres tematyczny  działalności jest bardzo szeroki (choć wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentami mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przedłożenie oraz poprawne zrealizowanie biznesplanu.  Wnioskodawca będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy (w tym samo zatrudnienie). Na pierwszy nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 630 000 zł co pozwoli utworzyć dziewięć nowych firm.

II.   Wsparcie dla osób rozwijających działalność gospodarczą

Zakres tematyczny wsparcia w tym przypadku również jest bardzo szeroki (wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania może wynieść do 250 tys. zł przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy (refundacja 65% kosztów kwalifikowanych) lub do 280 tys. zł przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR (refundacja 70% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedłożenie biznesplanu. Beneficjenci mają obowiązek utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.  Na pierwszy nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy            945 000 zł

         III.       Wsparcie dla stowarzyszeń, NGO, organizacji pozarządowych i JSFP

  1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. Wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, chodniki, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (czyli 63,63 % dofinansowania z EFRROW), a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Na nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 1 755 000 zł
  2. Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą wydawnictwa promujące obszar LSR: przewodniki, pocztówki, albumy, broszury, śpiewniki i inne. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 225 000 zł
  3. Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą zespoły folklorystyczne, KGW, twórcy i kapele ludowe poprzez środki na zakup instrumentów, strojów itp. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  przeznaczy 200 000 zł
  4. Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy aktywizujące, imprezy, warsztaty, szkolenia np. dla seniorów, dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.), a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 200 000 zł
  5. Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój małej infrastruktury oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie małe inwestycje dotyczące infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowo-kulturowej (świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe) i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów.  Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł. . Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  przeznaczy 225 000 zł

Ponadto do końca 2017 roku planujemy zrealizować dwa projekty współpracy:

  1. Marsz po zdrowie – Nordic Walking Park
  2. ROWER +

 

borkowice  chlewiska  jastrzab  mirow  Gmina_mirzec_herb  oronsko  100px-POL_gmina_Skarżysko_Kościelne_COA.svg  szydlowiec  200px-POL_powiat_szydłowiecki_COA_1.svg           

enfoldwplk