Informacja o wynikach wyboru projektów grantowych.

Stowarzyszenie LGD ,, Razem na Piaskowcu” uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2021/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonego wyboru w ramach naboru 1/2021/G

 

Lista członków Rady bioracych udział w ocenie wniosków

Lista operacji niewybranych w ramach naboru

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Protokół posiedzenia

Rejestr interesów

Informacja o wynikach oceny projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2021/G na działanie 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny  w ramach naboru 1/2021/G.

 

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Lista operacji ocenionych

Lista wniosków niespełniających warunki wsparcia

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia

Protokół z posiedzenia Rady

Rejestr interesów

Informacja o wynikach oceny i wyboru projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2021/G na działanie 1.2.5 Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny i wyboru w ramach naboru 2/2021/G.

Lista operacji ocenionych w ramach naboru

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia w ramach naboru

Protokół

Rejestr interesów

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków w ramach naboru

 

 

Ogłoszenie naboru 2/2021/G

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 2/2021/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych”

Termin naboru wniosków:
Od dnia 18 stycznia 2021 roku  do dnia  1 lutego 2021 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”  przy ul. Kolejowej 36, 26-500 Szydłowiec  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego,

– Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

– Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Przedsięwzięcie 1.2.5Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 2/2021/G „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych” wynosi ogółem 40 000,00 EURO (słownie: czterdzieści tysięcy euro) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 160.000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysiące złotych).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierana będzie promocja kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych działających na obszarze LSR.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 2/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.2.5 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych” wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 27 pkt.

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 17 750 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 50 000 zł

Intensywność pomocy wynosi do 95% kosztów całkowitych

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”: www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

formularz-wniosku-o-grant-Razem_na_Piaskowcu-

formularz-wniosku-o-płatność-Sprawozdanie_z_realizacji_powierzonego_grantu-7

Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego ostateczna

KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI-projekty-grantowe

ogłoszenie o naborze

procedura

Regulamin naboru – przedsięwzięcie 1.2.5

Regulamin-Pracy-Rady umowa-o-powierzenia_grantu

Ogłoszenie naboru 1/2021/G

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2021/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”

Termin naboru wniosków:
Od dnia 18 stycznia 2021 roku  do dnia  1 lutego 2021 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”  przy ul. Kolejowej 36, 26-500 Szydłowiec  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo.

Przedsięwzięcie 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2021/G „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury” wynosi ogółem 45 000,00 EURO (słownie: czterdzieści pięć tysięcy euro) w przeliczeniu na złote według indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury. Realizowane będą szczególnie małe inwestycje dotyczące infrastruktury turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowo- kulturowej (świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe), operacje służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 27 pkt.

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 20 000 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 50 000 zł

Intensywność pomocy wynosi do 95% kosztów całkowitych

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”: www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36,  26-500 Szydłowiec. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

formularz-wniosku-o-grant-Razem_na_Piaskowcu-

formularz-wniosku-o-płatność-Sprawozdanie_z_realizacji_powierzonego_grantu-7

Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego ostateczna

KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI-projekty-grantowe

procedura

Regulamin naboru – przedsięwzięcie 1.1.8

Regulamin Pracy Rady

umowa-o-powierzenia_grantu

ogłoszenie o naborze

Informacja o wynikach wyboru projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2018/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 1/2019/G.

 

Rejestr interesów

Protokół posiedzenia

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2019/G

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2019/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 1/2019/G

 

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Lista operacji ocenionych w ramach naboru

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia

Protokół

Rejestr interesów

Informacja o spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym dla potencjalnych grantobiorców

W związku z ogłoszonym naborem na projekt grantowy 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji, zapraszamy zainteresowanych na spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 17  stycznia 2019 r. (czwartek ) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” ul. Kolejowa 36 b, 26 – 500 Szydłowiec.

Ogłoszenie naboru 1/2019/G

 

 

 Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działająca na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2019/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.2.2 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji”

Termin naboru wniosków:
Od dnia 21 stycznia 2019 roku  do dnia  04 lutego 2019 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”  przy ul. Kolejowej 36 b,  26-500 Szydłowiec  pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz                                      z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

Przedsięwzięcie 1.2.2 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji”

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2019/G  Inicjatywy na rzecz aktywizacji , ingerencji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wynosi ogółem 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych ).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierane będą kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o elementy dziedzictwa kultury niematerialnej.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.2.2 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnej tradycji” „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów- 27

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000zł i wyższa niż 50 000

Intensywność pomocy wynosi 95% kosztów całkowitych.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu : www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec, pok. nr 4. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu
ul. Kolejowa 36 B pok. nr 4.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony w ogłoszeniu Regulamin wraz z załącznikami.

Regulamin naboru wniosków przedsięwzięcie 1.2.2

formularz-wniosku-o-grant-Razem_na_Piaskowcu (13)

formularz-wniosku-o-płatność-Sprawozdanie_z_realizacji_powierzonego_grantu (7)

Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego1 (2)

KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI-projekty-grantowe-2 (2)

ogłoszenie o naborze granty 1.2.2

procedura

Regulamin-Pracy-Rady (4)

umowa-o-powierzenia_grantu