” Środa z Funduszami Unijnymi dla początkujących”

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 „Środa z Funduszami dla początkujących”
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu działający przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami…”. Tym razem zapraszamy wszystkie osoby początkujące, które mają pomysł i wiedzą z jakich Programów skorzystać, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać i co ich czeka. Podczas spotkania, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 3 sierpnia 2016 roku w godz. 10:00-13.15
Na spotkaniu, zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Wymogi z Ustawy wdrożeniowej oraz innych aktów prawnych;
• Wyjaśnienie pojęć;
• System informatyczny;
• Przygotowywanie wniosku;
• Realizacja projektu;
• Pokazanie procedur, wymogów itp.
• System informacji o Funduszach Europejskich.
Ponadto wyjaśnimy Państwu podstawowe założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskażemy źródła dodatkowych informacji.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.eu i przesłanie na adres: punkt_radom@mazowia.eu
Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Miejsca, w których prowadzone są spotkania dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.
Załącznik
formularz zgłoszeniowy na spotkanie

 

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie http://mazowia.eu/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-dotyczace-funduszy-europejskich-na-lata-2014-2020-sroda-z-funduszami-dla-poczatkujacych.html

Miejsce spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Kościuszki 5a,

26 – 600 Radom,

tel.: 022 542 22 52, 022 542 24 71,

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zaproszenie do składania ofert na wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych

W zamieszczonych poniżej plikach załączono zaproszenie do składania ofert na wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych wraz ze szkoleniem osób nadzorujących system ochrony danych osobowych i opieką prawną.

 

 

160708_SP_Postepowanie_dot_danych_osobowych

160708_SP_Postepowanie_dot_danych_osobowych_zal_1_2

160714_SP_Wzor_umowy

 

Źródło: http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=734

Konkursy zaplanowane na drugą połowę 2016 r.

W kwietniu Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 8 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 6,3 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza projektami dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą, zamieszczamy poniżej opis konkursów, które Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” planuje przeprowadzić jeszcze w 2016 r. (z zastrzeżeniem, że terminy konkursów mogą ulec zmianie).

 

I.  Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

 

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 70 tysięcy złotych (będzie to premia wypłacana w dwóch transzach 70% i 30%). Zakres tematyczny  działalności jest bardzo szeroki (choć wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentami mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przedłożenie oraz poprawne zrealizowanie biznesplanu.  Wnioskodawca będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy (w tym samo zatrudnienie). Na pierwszy nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 630 000 zł co pozwoli utworzyć dziewięć nowych firm.

 

II.    Wsparcie dla osób rozwijających działalność gospodarczą

 

Zakres tematyczny wsparcia w tym przypadku również jest bardzo szeroki (wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania może wynieść do 250 tys. zł przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy (refundacja 65% kosztów kwalifikowanych) lub do 280 tys. zł przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR (refundacja 70% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedłożenie biznesplanu. Beneficjenci mają obowiązek utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.  Na pierwszy nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy  945 000 zł

 

              III.  Wsparcie dla stowarzyszeń, NGO, organizacji pozarządowych i JSFP

 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. Wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, chodniki, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (czyli 63,63 % dofinansowania z EFRROW), a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Na nabór Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 1 755 000 zł
 2. Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą wydawnictwa promujące obszar LSR: przewodniki, pocztówki, albumy, broszury, śpiewniki i inne. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 225 000 zł
 3. Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą zespoły folklorystyczne, KGW, twórcy i kapele ludowe poprzez środki na zakup instrumentów, strojów itp. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  przeznaczy 200 000 zł
 4. Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy aktywizujące, imprezy, warsztaty, szkolenia np. dla seniorów, dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.), a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przeznaczy 200 000 zł
 5. Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój małej infrastruktury oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie małe inwestycje dotyczące infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowo-kulturowej (świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe) i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO. Poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych dla wszystkich beneficjentów.  Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł. . Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Na realizację projektu grantowego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”  przeznaczy 225 000 zł

 

 

Ponadto do końca 2017 roku planujemy zrealizować dwa projekty współpracy:

 1. Marsz po zdrowie – Nordic Walking Park
 2. ROWER +

„Środa z Funduszami dla osób zakładających firmę”

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 „Środa z Funduszami dla osób zakładających firmę”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęcają do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami dla osób zakładających firmę”. Tym razem zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani pozyskaniem funduszy na założenie działalności gospodarczej i chcieliby uporządkować informacje w tym zakresie. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również przez inne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

6 lipca 2016 roku w godz. 10:00-13.15

Na spotkaniu, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
 • Pozostałe możliwości finansowania założenia działalności gospodarczej;
 • System informacji o Funduszach Europejskich.

Ponadto wyjaśnimy Państwu podstawowe założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskażemy źródła dodatkowych informacji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.mazowia.euod 22 czerwca 2016 roku*.

Przypominamy, że rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z lokalizacji PIFE:

Warszawa – spotkanie_informacyjne@mazowia.eu

lub

Siedlce – punkt_siedlce@mazowia.eu

Ostrołęka – punkt_ostroleka@mazowia.eu

Ciechanów – punkt_ciechanow@mazowia.eu

Płock – punkt_plock@mazowia.eu

Radom: punkt_radom@mazowia.eu

Miejsce spotkania w Radomiu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

Kościuszki 5a,

26 – 600 Radom,

tel.: 022 542 22 52, 022 542 24 71,

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsca, w których prowadzone są spotkania dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

*zgłoszenia przesłane przed datą rozpoczęcia 22 czerwca br. oraz bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne organizowane przez poszczególne PIFE może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Formularz zgłoszeniowy

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Spotkanie w sprawie projektu współpracy ROWER+

W dniu 06.06.2016 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” o godz. 1200 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli LGD „Razem na Piaskowcu” oraz LGD „Wspólny Trakt” w ramach projektu współpracy Rower+.

W spotkaniu uczestniczył, także przedstawiciel firmy Skaut z Radomia Pan Dariusz Zając – wykonawca szlaków rowerowych w poprzednim projekcie współpracy ROWER. Dyskutowano na temat wytyczenia dodatkowych szlaków łączących oba LGD, w tym nowych gmin, należących do LGD.

Spotkanie-ROWER-001-300x168  Spotkanie-ROWER-002-300x168

 

Źródło: LGD „Wspólny Trakt”

Walne Zebranie

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu”, które odbędzie się 16 maja 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Poniżej zamieszczamy zaproszenie.

Zaproszenie

Umowa ramowa podpisana!

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że 21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” podpisała umowę ramową z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Zawarcie umowy ramowej umożliwi nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom gmin i gminnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za bezcenne uwagi i pomysły, ogromną otwartość i wyrażoną chęć współpracy.  Niech ten nasz wspólny sukces przekuje się w cenne projekty realizowane przez Państwa ze środków PROW 2014-2020.

IMG_6669 IMG_6696